جملات زیبا و تاثیر گذار http://matn70.mihanblog.com 2020-08-06T11:58:17+01:00 text/html 2018-10-16T20:20:47+01:00 matn70.mihanblog.com ... ... جملات ناب و سنگین http://matn70.mihanblog.com/post/952 <div align="center"><font size="4"><br></font></div><div align="center"><font size="4">آدم های خوب از یاد نمیرن !</font><br><font size="4">از دل نمیرن !</font><br><font size="4">از ذهن نمیرن !</font><br><font size="4">ولی زودتر از این که </font><br></div><div align="center"><font size="4">فکرش رو بکنی از پیشت میرن ... <br></font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><br></font></div><div align="center"><font size="4">............................................................<br></font></div><div align="center"><font size="4"><br></font></div><div align="center"><font size="4">تنهایی <br>تمام سال هایی ست که<br>به جای تو<br>کسی را دوست نداشته ام!</font></div><div align="center"><font size="4"><br></font></div><div align="center"><br><font size="4"><font size="4">............................................................</font></font></div><div align="center"><font size="4"><font size="4"><br></font></font></div><div align="center"><font size="4"><font size="4">دردهایت را دورت نچین که دیوار شوند،<br>زیر پایت بچین که پله شوند.<br>هیچ وقت نگران فردایت نباش،<br>خدای دیروز و امروزت،<br>فردا هم هست…<br>فرداهایتان قشنگ باد.</font></font></div><div align="center"><font size="4"><font size="4"><br></font></font></div><div align="center"><br><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4">............................................................</font></font></font></font></div><div align="center"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><br></font></font></font></font></div><div align="center"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4">یه رابطه از اونجایی خراب میشه که<br><br>تو ناراحتش کنی و یکی دیگه آرومش . . .<br></font></font></font></font></div><div align="center"><font size="4"><font size="4"><br></font></font></div><div align="center"><br><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4">............................................................</font></font></font></font></font></font></div><div align="center"><font size="4"><font size="4"><br></font></font></div><div align="center"><font size="4"><font size="4">آدم ها به همان سرعت که آمده اند، می‌ روند<br>تنهایی ات را محکم بچسب<br>اینجا کسی به زانوهای در آغوش کشیده ات حسادت نمی‌ کند</font></font></div><div align="center"><font size="4"><font size="4"><br></font></font></div><div align="center"><br><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4">............................................................</font></font></font></font></font></font></font></font></div><div align="center"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><br></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div align="center"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4">اگر همه مغازه ها تعطیل شد، تو اما دکان دوستی را نبند.<br><br>اگر همه بازار ها&nbsp; رو به کسادی رفت و همه سکه ها از رونق افتاد، تو اما بازار عشق را کساد مکن و سکه جوانمردی را از رونق نینداز.<br>اگر قحطی آب و نان آمد، تو اما نگذار که قحطی انسان نیز بیاید.<br>اگر محتکران، خورد و خوراک و مال و منال را دریغ کردند تو اما نور و شور و جان و دل را احتکار نکن.<br>ما ورشکستگان جور روزگاریم اما نباید که برنشستگان&nbsp; کشتی اندوه نیز باشیم.<br>اگر حتی هوا جیره بندی شده است، تو اما امیدت را حبس نکن، لبخندت را نیز و آرزوهایت را.<br>دست تنگی را به دلتنگی بدل نکن؛ باشد که فراخی دل، گشادگی ِروز و روزی نیز بیاورد...</font></font></font></font></font></font></font></font></div><div align="center"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><br></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div align="center"><br><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4">............................................................</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div align="center"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><br></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div align="center"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4">شاد باش،<br>نه یک روز بلکه هزاران سال<br>بگذار آوازه شاد بودنت چنان در شهر بپیچد که رو سیاه شوند<br>آنانکه بر سر غمگین کردنت شرط بندی کرده اند.<br></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div align="center"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><br></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div align="center"><br><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4">............................................................</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div align="center"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><br></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div align="center"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4">اگـــر مـــے بــینــے هــنــوز تــنــهــام …<br>بــﮧ خــاطـر عــشـق تـــو نــیــســـت !!<br>مــن فــقـــط مـے تــرســم ؛<br>&nbsp;هـــمـــﮧ مــثــل تـــــو بــاشــنـد . . . !<br></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div align="center"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><br></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div align="center"><br><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4">............................................................</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div align="center"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><br></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div align="center"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4">همه عاشق شدن را بلدند،<br>اما ...<br>فقط افراد کمی هستند که <br>بلدند چگونه در عشق <br>با یک نفر<br>برای مدتی طولانی بمانند !</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div align="center"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><br></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div align="center"><br><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4">............................................................</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div align="center"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><br></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div align="center"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4">همین کنارهم بودنهاست...<br>همین دوست داشتن ها...<br>خوشبختی همین لحظه های ماست...<br>همین ثانیه هاییست که<br>در شتاب زندگی گمشان کرده ایم...</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div align="center"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><br></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4">............................................................</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div align="center"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><br></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div align="center"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4">تنها زمانى "صبور"خواهى شد،كه "صبر"را یک"قدرت" بدانی نه یك "ضعف"...<br><br>آنچه "ویرانمان" مى كند، "روزگار" نیست!!!حوصله ی "كوچك"، براى "آرزوهاى بزرگ" ماست...<br></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div align="center"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><br></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div align="center"><br><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4">............................................................</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div align="center"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><br></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div align="center"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4">A lot of problems in the world would disappear if we talk to each other instead of about each other<br><br>بسیاری از مشکلات دنیا حل میشه اگه ما با هم صحبت کنیم به جای اینکه درباره ی هم صحبت کنیم<br></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div align="center"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><br></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div align="center"><br><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4">............................................................</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div align="center"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><br></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div align="center"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4">قبل از خواب همه را ببخش و بسپار به خدا<br>بعد بخواب...<br>برای شروع یک روز نو باید آرام و سبک باشی.<br>بار سنگین اشتباهات اطرافیان را بر دوش نگیر<br>بگذار برای خودشان بماند تا به دوش کشند...<br></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div align="center"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><br></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div align="center"><br><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4">............................................................</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div align="center"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><br></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div align="center"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4">هیچ وقت ...<br>آدم ها را <br>با انتظار امتحان نکنید؛<br>انتظار <br>آدم ها را عوض می کند ...</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div align="center"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><br></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div align="center"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><br></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div align="center"><br><div id="tagBank" class="clearfix"><div id="tag_7">متن عاشقانه،متن زیبا،جملات عاشقانه،جملات ناب،تکست سنگین،متن سنگین،متن های تیکه دار کوتاه و بلند،متن های خاص،متن های عاشقانه،متن های ناب،متن های تیکه دار،متن آموزنده،متن غمگین،متن احساسی،جملات احساسی،متن سنگین و زیبا،متن قشنگ،متن خیلی خاص،تیکه های سنگین،حرف دل،جملات عاشقانه و زیبا،متن های قشنگ و زیبا،متن های قشنگ و عاشقانه،جملات عاشقانه،<br></div></div></div> text/html 2018-10-15T21:48:28+01:00 matn70.mihanblog.com ... ... زیر پا گذاشتن دل http://matn70.mihanblog.com/post/950 <div align="center"><font size="4"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/673/2018168/photo20181014094558.jpg" alt="" width="482" vspace="0" hspace="0" height="482" border="0" align="bottom"><br></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="4">دلی رو زیر پا گذاشتی که قبل تو شکستگی داشت </font></div> text/html 2018-10-15T21:32:27+01:00 matn70.mihanblog.com ... ... عکس پروفایل برای متولد آبان http://matn70.mihanblog.com/post/949 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/422/1265245/photo20181013202500.jpg" alt="" width="456" vspace="0" hspace="0" height="456" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center">عکس پروفایل،عکس پروفایل آبانی،متولد آبان،عکس پروفایل آبانی،عکس پروفایل زیبا،متولدین آبان،آبان ماهی،آبانی ام،آبانی<br></div> text/html 2018-10-15T21:27:57+01:00 matn70.mihanblog.com ... ... دخترانه http://matn70.mihanblog.com/post/948 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/673/2018168/photo20181014184507.jpg" alt="" width="480" vspace="0" hspace="0" height="669" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="4">من کی اینقدر ضعیف شدم که حتی اختیار اشکامم ندارم</font></div> text/html 2018-10-12T21:50:42+01:00 matn70.mihanblog.com ... ... عکس پروفایل برای اسم سجاد http://matn70.mihanblog.com/post/947 <font class="text4"><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/673/2018168/photo2010710135950.jpg" alt="" width="485" vspace="0" hspace="0" height="485" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="right">اسم سجاد،پروفایل اسم سجاد،عکس برای اسم سجاد،</div></font> text/html 2018-10-12T21:32:20+01:00 matn70.mihanblog.com ... ... عکس پروفایل برای اسم علی http://matn70.mihanblog.com/post/946 <br><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/422/1265245/photo20180804165125.jpg" alt="" width="461" vspace="0" hspace="0" height="461" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><br></div><div>اسم پروفایل علی،عکس پروفایل علی،علی،عکس های پروفایل برای اسم علی،اسم گرافیکی علی،طراحی اسم پروفایل علی،عکس پروفایل زیبا برای اسم علیعکس پروفایل اسم ali،ali<br></div> text/html 2018-10-12T20:58:46+01:00 matn70.mihanblog.com ... ... چطوری لاغر شویم؟ http://matn70.mihanblog.com/post/945 <font class="text1"><font class="text4"><font size="4">می‌خواهید لاغر شوید ؟ <br><br>مصرف انار حتی در کوتاه مدت میتواند رشد سلولهای چربی اطراف معده را متوقف و چربیها را آب کند<br>محققان اعلام کردند برای لاغری به مدت 1 ماه روزی 1عدد انار بخورید</font></font></font> text/html 2018-10-10T21:55:59+01:00 matn70.mihanblog.com ... ... عاشقانه های سعدی http://matn70.mihanblog.com/post/941 <font size="4">نه فراغت نشستن ،<br>نه شکیب رخت بستن<br>نه مقام ایستادن ،<br>نه گریزگاه دارم... </font> text/html 2018-10-07T20:24:10+01:00 matn70.mihanblog.com ... ... شکست عشقی http://matn70.mihanblog.com/post/940 <div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/673/2018168/photo20181005005437.jpg" alt="" width="484" vspace="0" hspace="0" height="459" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="4">نگرد!</font></div><div align="center"><font size="4">دنبال کسی که از قصد گمت کرده..</font></div> text/html 2018-10-07T20:10:48+01:00 matn70.mihanblog.com ... ... دخترانه http://matn70.mihanblog.com/post/939 <br><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/422/1265245/photo20181006154202.jpg" alt="" width="460" vspace="0" hspace="0" height="496" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="4">از ی جایی ب بعد سخت ترین کار دنیا باور کردن آدماس!</font><br></div> text/html 2018-10-07T12:25:07+01:00 matn70.mihanblog.com ... ... خدا با ماست http://matn70.mihanblog.com/post/938 <div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/673/2018168/photo20181005194503.jpg" alt="" width="484" vspace="0" hspace="0" height="484" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div align="center"><font size="4">خدا همین حوالیه</font></div> text/html 2018-02-14T15:58:50+01:00 matn70.mihanblog.com ... ... ولنتاین مبارک http://matn70.mihanblog.com/post/937 <div><br></div><div><font size="4">ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ولنتاین ﺭﻭﺯ ﻋﺸﻖ ﺍﺳﺖ . . .<br>ﻣﻦ ﻧﻪ ﻋﺸﻘﯽ ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ ﻭ ﻧﻪ ﺍﺣﺴﺎﺳﯽ . . .<br>ﯾﮏ ﻣﺸﺖ ﻧﻘﺎﺏ . . . !<br>پیشاپیش ﺭﻭﺯ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﻣﺒﺎﺭﮎ ...</font><br></div><div><br></div><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/422/1265245/1.jpg" alt="" width="459" vspace="0" hspace="0" height="459" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><br></div><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/422/1265245/2.jpg" alt="" width="459" vspace="0" hspace="0" height="459" border="0" align="bottom"></div><div><br></div> text/html 2017-07-06T12:30:42+01:00 matn70.mihanblog.com ... ... عکس پروفایل برای اسم معین http://matn70.mihanblog.com/post/935 <font class="text4"><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/673/2018168/photo20170529212927.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4">عکس پروفایل اسم معین،طراحی گرافیکی اسم معین،عکس پروفایل معین،عکس پروفایل برای اسم معین</font></font></font></div></font> text/html 2017-07-06T10:37:40+01:00 matn70.mihanblog.com ... ... حقیقت تلخ http://matn70.mihanblog.com/post/934 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/422/1265245/photo20170706020102.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3">باید مثل پشت بالش باشی</font></div><div align="center"><font size="3">سرد که باشی خواستنی تری</font><br></div> text/html 2017-06-23T21:24:58+01:00 matn70.mihanblog.com ... ... عشق زیبا http://matn70.mihanblog.com/post/933 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/673/2018168/photo20170622023346.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3">قسم به عشق<br>که هیچ به دل نشسته ای<br>ز دل نخواهد رفت...</font><br></div> <br> text/html 2017-06-23T21:14:05+01:00 matn70.mihanblog.com ... ... رنگ کردن دنیا http://matn70.mihanblog.com/post/932 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/673/2018168/photo20170623022834.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3">من و دنیا همدیگرو رنگ میکنیم<br>من با مداد سیاه، دنیا با مداد سفید!<br>من روزهای اونو اون موهای منو</font></div> text/html 2017-06-23T21:06:48+01:00 matn70.mihanblog.com ... ... آرزوی بچگیهام http://matn70.mihanblog.com/post/931 <div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/422/1265245/photo20170623022959.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3">یادم نیست بچه که بودم چه آرزویی داشتم<br>ولی<br>یادمه اینی که هستم آرزوی بچگیهام نبود...<br></font></div> text/html 2017-06-23T21:04:39+01:00 matn70.mihanblog.com ... ... رابطه http://matn70.mihanblog.com/post/930 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/673/2018168/photo20170623023029.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="4">رابطه مثل الاکلنگ میمونه<br>باید نوبتی یکی کوتاه بیاد<br>اگه همیشه فقط یک نفر کوتاه بیاد<br>هر دو نفر زده میشن<br>یکی از بالا موندن<br>و دیگری از پایین موندن</font></div> text/html 2017-06-17T20:15:24+01:00 matn70.mihanblog.com ... ... آشپزخانه ساده و زیبا http://matn70.mihanblog.com/post/929 <div align="center"><font size="3">دكوراسیون داخلی اشپزخانه</font><br><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/661/1982412/photo20170512011028.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></div> text/html 2017-06-17T20:03:02+01:00 matn70.mihanblog.com ... ... دکوراسیون زیبا http://matn70.mihanblog.com/post/928 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/661/1982412/photo20170514010723.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><font size="3">طراحی مدرن و متفاوت برای اتاق&nbsp; مَستر با دیوارنماهای چوبی و نورپردازی مخفی و موضعی</font><br><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/661/1982412/photo20170514010421.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><font size="3">طراحی دكوراسیون ناهار خوری و پذیرایی</font><br><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/661/1982412/photo20170513000123.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><font size="3">دكوراسیون داخلی سبک وینتیج</font><br></div> text/html 2017-06-13T21:13:56+01:00 matn70.mihanblog.com ... ... دلگرمی زندگی http://matn70.mihanblog.com/post/927 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/673/2018168/photo20170613181959.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><font size="4">باد با شمع های خاموش<br>کاری ندارد!<br>اگر در سختی هستی،<br>بدان که؛<br>روشنی</font><br></div> <br> text/html 2017-06-12T15:57:34+01:00 matn70.mihanblog.com ... ... تظاهر کن خوبی http://matn70.mihanblog.com/post/926 <div align="center"><font class="text4"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/673/2018168/photo20170612200445.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font><br><br><font class="text4"><font size="4">همیشه تظاهر کن خوبی</font></font><br><font class="text4"><font size="4">حتی در حال مرگ</font></font></div> text/html 2017-06-12T15:56:51+01:00 matn70.mihanblog.com ... ... دلتنگی http://matn70.mihanblog.com/post/925 <div align="center"><font class="text4"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/673/2018168/photo20170612014926.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font><br><br><font class="text4"><font size="4">یادآوری خاطراتی که دیگه آدماش</font></font><br><font class="text4"><font size="4">نیستن خیلی غم انگیزه</font></font></div> text/html 2017-06-12T15:55:03+01:00 matn70.mihanblog.com ... ... عکس نوشته های عاشقانه http://matn70.mihanblog.com/post/923 <div align="center"><font class="text4"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/673/2018168/photo20170611015830.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font><br><br><font class="text4"><font size="4">عشق یعنی به کسی که دوسش داری</font></font><br><font class="text4"><font size="4">اختیار نابود کردنتو بدی</font></font><br><font class="text4"><font size="4">ولی اعتماد کنی که این کارو نمی کنه<br>........................................................................<br><br></font></font><font class="text4"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/673/2018168/photo20170612013852.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><font size="4"><br>هر وقت<br>از دست کسی یا چیزی ناراحت شدی<br>فقط یه لحظه به نبودنش<br>یا نداشتنش فک کن...!<br></font></font><br><font class="text4"><font size="4"><font class="text4"><font size="4">........................................................................<br><br></font></font></font></font><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/673/2018168/photo20170612015407.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><font size="4"><br>درسته هیچی ندارم<br>ولی به قلب دارم<br>که بر عکس همه<br>صادقانه عاشقته<br><br></font><br><font size="4"><font class="text4"><font size="4"><font class="text4"><font size="4">........................................................................</font></font></font></font><br></font><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/673/2018168/photo20170613020644.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><font size="4">اتفاق خوب هر روزم باش</font></div> <br></div> text/html 2017-06-10T16:48:26+01:00 matn70.mihanblog.com ... ... تغییر کردن http://matn70.mihanblog.com/post/921 <div align="center"><font class="text4"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/673/2018168/photo20170610021326.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font><br><br><font class="text4"><font size="4">تا وقتی بد نشی</font></font><br><font class="text4"><font size="4">نمی فهمن چقد خوب بودی...</font></font></div> text/html 2017-06-10T16:43:20+01:00 matn70.mihanblog.com ... ... حقیقت تلخ http://matn70.mihanblog.com/post/920 <div align="center"><font class="text4"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/673/2018168/photo20170520222528.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font><br><br><font class="text4"><font size="4">رفتی </font></font><br><font class="text4"><font size="4">درست زمانی که </font></font><br><font class="text4"><font size="4">دوست داشتنت را اعتراف کردم<br><br>...............................................................<br><br></font></font><font class="text4"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/673/2018168/photo20170613181056.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><font size="4">رفیق<br>&nbsp;زیاد رو آدما حساب باز نکن <br>یه روزی<br>با امضای خودت<br>حسابتو خالی می کنن...!</font></font></div> text/html 2017-06-10T16:39:40+01:00 matn70.mihanblog.com ... ... یه تیکه آهنگ http://matn70.mihanblog.com/post/919 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/673/2018168/photo20170521235844.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></div><br><div align="center"><font size="4">منمو سیگار بیمار بیحال&nbsp; </font></div> text/html 2017-06-01T22:17:56+01:00 matn70.mihanblog.com ... ... دلتنگی http://matn70.mihanblog.com/post/918 <div align="center"><font class="text4"><font size="4"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/673/2018168/photo20170525130120.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></font><br></div><font class="text4"><font size="4"><br></font></font><div align="center"><font class="text4"><font size="4">اگر برای ابد هوای دیدن تو نیفتد از سر من...</font></font><br><font class="text4"><font size="4">چهـ کنم؟</font></font><br></div> text/html 2017-06-01T22:16:21+01:00 matn70.mihanblog.com ... ... دلتنگی http://matn70.mihanblog.com/post/917 <div align="center"><font class="text4"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/673/2018168/photo20170525130203.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font><br></div><font class="text4"><br></font><div align="center"><font class="text4"><font size="4">و خدا رحم کند این همه دلتنگی را</font></font></div> text/html 2017-06-01T22:02:32+01:00 matn70.mihanblog.com ... ... عکس کاملا متفاوت از برج ایفل http://matn70.mihanblog.com/post/916 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/661/1981282/photo20170601100345.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></div><br><font size="4">برج ایفل از نمای پایین</font>